Konkurs za upis studenata u akademskoj 2024./2025. godini

Ovdje možete preuzeti  PRIJAVU ZA UPIS.

JAVNI KONKURS

ZA UPIS STUDENATA NA PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOJ ŠKOLI RAČUNARSTVA I INFORMATIKE eMPIRICOM U TUZLI U AKADEMSKOJ 2024./2025. GODINI  

Član 1.

Pravo prijave imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva, koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Član 2.

Na Visoku školu računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli u akademskoj 2024./2025. godini vršit će se upis na studijski program Računarstvo i informatika, sa smjerovima:

 • Softversko inženjerstvo
 • Inženjerska informatika
 • Multimedijsko računarstvo
 • Poslovna informatika

u trajanju od 3 i 4 godine, odnosno 180 i 240 ECTS, za redovan studij i studij na daljinu.

  Član 3.

Na Visoku školu računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli u akademskoj 2024./2025. godini u I. godinu prvog ciklusa studija prvi puta će se upisati sljedeći broj studenata:

 • 40 redovnih studenata
 • 16 studenata na daljinu.

Član 4.

U obrascu Prijave za upis, koja se može dobiti u Studentskoj službi  ili na web stranici www.empiricom.ba, kandidati moraju naznačiti smjer na koji se žele upisati, te odabrati način studiranja: redovan studij ili studij na daljinu i dužinu trajanja studija: 3 godine ili 4 godine.

Uz prijavu se obavezno prilažu:

 • svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, u originalu ili ovjerenoj kopiji;
 • diploma o završenoj srednjoj školi, u originalu ili ovjerenoj kopiji;
 • izvod iz matične knjige rođenih u originalu ili ovjerenoj kopiji;
 • uvjerenje o državljanstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji;
 • prijava mjesta boravka (CIPS) u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i odluku (rješenje) o nostrifikaciji diplome o završenom srednjem obrazovanju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji su strani državljani prilažu i ovjerenu kopiju pasoša.

Kandidati koji se upisuju radi nastavka studija nakon gubitka statusa studenta na drugoj visokoškolskoj ustanovi dodatno prilažu i zahtjev za priznavanje ispita položenih na drugoj visokoškolskoj ustanovi, uvjerenje o postignutom uspjehu tokom studija, te ovjeren studijski program po kom su studirali na drugoj visokoškolskoj ustanovi. Ukoliko je studijski program po kojem je kandidat studirao javno dostupan putem web stranice visokoškolske ustanove sa koje prelazi, isti nije potrebno dostavljati ovjeren.

Član 5.

Prijavu na Konkurs na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti do 30.09.2024. godine lično ili preporučeno putem pošte na adresu: Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM, Fočanska 1, 75000 Tuzla.

Član 6.

Prilikom upisa na Visoku školu računarstva i informatike eMPIRICOM primljeni kandidati su dužni priložiti ljekarsko uvjerenje i dokaz o uplati upisnine i I. rate školarine.

Za upis primljenih kandidata na Visoku školu računarstva i informatike eMPIRICOM kandidati prilažu i popunjen propisani upisni materijal:

 • prijavni list;
 • upisni list;
 • semestralni list;
 • indeks,

te dvije kolor fotografije formata 40×60 mm za indeks, a o čemu će dobiti potrebne informacije putem e-maila empirica@empirica.ba ili lično u Studentskoj službi.

Za bliža obavještenja kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi lično ili putem telefona  +38735312350 i +38761730926, te putem e-maila empirica@empirica.ba.