Centar za obrazovanje na daljinu je organizaciona jedinica unutar Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM koja pruža tehničku, didaktičku i organizacionu podršku za e-učenje i studij na daljinu. Centar sarađuje sa akademskim i drugim osobljem, kao i drugim organizacionim jedinicama Visoke škole eMPIRICOM u cilju razvoja e-sadržaja, izvođenja i evaluacije e-učenja za studijske programe na daljinu, a u skladu sa nastavnim planom i programom, analitikom syllabus-a, raspoloživim nastavnim i stručnim osobljem, materijalnim i tehničkim sredstvima.

Osnovni zadaci Centra su da omogući: pristup svim studentima koji su registrovani za studijski program na daljinu do svih konkretnih usluga podrške, adekvatne i tačne informacije o studijskim programima na daljinu, potrebnu komunikacijsku infrastrukturu, stalnu obuku nastavnog i administrativnog osoblja u oblasti tehnologija i didaktike obrazovanja na daljinu, da visokoškolska ustanova i distribuirani studijski centri  imaju adekvatne obrazovne resurse, razvoj i unaprijeđenje obrazovnog procesa i proizvodnje obrazovnih resursa za obrazovanje na daljinu, korištenje obrazovnih resursa i komunikacijskih tehnologija, adekvatan  sistem operativnog rješavanja žalbi i zahtjeva studenata koji studiraju na daljinu, te da razvije i promovira jasna pravila o: produkciji obrazovnih resursa i osiguravanju autorskih prava (copyright), upotrebi IKT tehnologija i pristupa istim, upotrebi virtualnih biblioteka – vlastitih, partnerskih ili iznajmljenih, distribuciji didaktičkog materijala i e-predmeta, produkciji i upotrebi elektronskih obrazovnih materijala i multimedijskih sadržaja.

Centar raspolaže sljedećim tehnologijama, koje se koriste za potrebe e-učenja i izvođenja predavanja na daljinu: LMS/LCMS eCampus sistem za e-učenje putem Interneta, vlastita instalacija Cisco WebEx web konferencijskog sistema za predavanja na daljinu u realnom vremenu, privatni YouTube kanal za isporuku video-baziranih obrazovnih sadržaja, Camtasia i drugi autorski alati za produkciju multimedijskih obrazovnih sadržaja.

Kontakt:

Elvir Užičanin, Bachelor inženjerske informatike

e-mail: elvir.uzicanin@empirica.edu.ba