Na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM smo, uvažavajući potrebe različitih grupacija studenata (mjesto stanovanja, studij uz rad) organizovali nastavu na dva načina:

  • Redovan studij
  • Studij na daljinu.

Redovan studij se izvodi klasičnom face-to-face metodom, u prostorijama Visoke škole eMPIRICOM, kombinujući različite obrazovne strategije: klasična predavanja, praktične vježbe, računske vježbe, rad u timovima, studije slučaja, i slično. Kao dodatnu vrijednost, redovnim studentima smo omogućili pristup našoj platformi za e-učenje eCampus, na kojoj mogu koristiti multimedijske nastavne materijale koji će doprinijeti ubrzanju procesa usvajanja gradiva, provjeriti svoje znanje metodom samoevaluacije, raditi u timovima, izmjenjivati ideje, komunicirati elektronski sa profesorima i drugim studentima.

Studij na daljinu je prvenstveno namijenjen zaposlenim studentima i onima koji žive izvan Tuzle te žele i mogu samo povremeno dolaziti na klasičnu nastavu. Za ove studente organizujemo najvećim dijelom semestra nastavu preko naše platforme za e-učenje eCampus, gdje mogu pristupiti svim nastavnim materijalima (snimci predavanja, ppt predavanja, zadaci za vježbu, projektni zadaci, simulacije, animacije, testovi za samoevaluaciju i evaluaciju znanja, i drugo), komunicirati sa profesorima i međusobno, i uopšte uključiti se u virtualno okruženje koje nazivamo e-učionica. U dva ciklusa tokom semestra  za ove studente organizujemo face-to-face (F2F) nastavu i F2F testove, u popodnevnim terminima i subotom. Studenti su u tim terminima obavezni prisustvovati F2F nastavi na kojoj se rade laboratorijske vježbe koje se ne mogu raditi na daljinu. Osim toga, naši studenti na daljinu su uvijek dobro došli i na nastavu koju organizujemo za naše redovne studente. Uvažavajući da je studentska populacija koja pristupa ovakvom načinu studiranja uglavnom zaposlena, uveli smo još jednu novinu u organizaciji studija na daljinu: dinamika isporuke gradiva po predmetima je različita, kao i raspored sinhronih i asinhronih aktivnosti, pri čemu se vodi računa da se zadrži ravnomjerno opterećenje studenta tokom semestra. Očekivano se pokazalo da ovakav pristup rezultira efikasnijim usvajanjem znanja i većom prolaznošću na ispitima.