Konkurs za izbor u nastavna zvanja 2022/2023

VISOKA ŠKOLA RAČUNARSTVA I INFORMATIKE eMPIRICOM u Tuzli

raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor akademskog osoblja u nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast „Elektrotehnika, računarstvo i informatički inženjering“  sa zasnivanjem radnog odnosa  – 1 izvršilac. 

Minimalni uslovi: 

Minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u nastavna zvanja utvrđeni su članom 82. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 21/21, 5/22, 11/22 i 16/22) i  Statutom Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli.

 Dodatni uslovi:

  1. Odlične komunikacijske i prezentacijske vještine.

Uz potpisanu prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, CV sa slikom i  bibliografijom, te uvjerenje o državljanstvu.

Kandidati kao dokaz o završenom odgovarajućem ciklusu studija prilažu diplomu o završenom odgovarajućem ciklusu studija iz naučne oblasti izbora, koja treba biti sa licencirane ili akreditirane visokoškolske ustanove. Kandidati koji su diplomu o završenom odgovarajućem ciklusu studija iz naučne oblasti izbora stekli u inostranstvu, prilažu i Rješenje o nostrifikaciji/priznavanju iste.

Za kandidate koji ispunjavaju Konkursom propisane uslove, organizirat će se pristupni razgovor.

Konkurs  ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti na adresu:

Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM, Fočanska 1, 75000 Tuzla

sa naznakom: „Prijava na Konkurs za izbor u nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast „Elektrotehnika, računarstvo i informatički inženjering“ sa  zasnivanjem radnog odnosa – NE OTVARATI”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.