Interni konkurs za izbor studenata demonstratora

Na osnovu člana 17. i 18. Statuta Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM i Pravilnika o angažovanju studenata demonstratora, Senat Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM, na sjednici održanoj 15.11.2023. godine donio je

ODLUKU

o  raspisivanju Internog konkursa za izbor studenata demonstratora na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM za ljetni semestar ak. 2023./2024. godine

 Član 1.

  • Izbor studenata demonstratora se vrši za sljedeće nastavne predmete:
  1. Programiranje – II semestar – 1 (jedan) izvršilac
  2. Objektno orijentirano programiranje – IV semestar – 1 (jedan) izvršilac.

(2) Student demonstrator se imenuje radi pomaganja studentima u izvođenju laboratorijskih i ostalih vježbi, te lakšem savladavanju nastavnog gradiva.

(3) Za studenta demonstratora može se imenovati redovan student  Visoke škole eMPIRICOM koji ispunjava sljedeće uslove:

  1. da se istakao na studiju, da je položio predmet demonstrature najmanjom ocjenom 8, te da je pokazao posebno zanimanje za predmet demonstrature,
  2. da pokazuje sklonost ka timskom radu i ima izraženu sklonost ka nastavnim aktivnostima.

(4) Izbor studenta demonstratora vrši Senat, na osnovu internog konkursa, te na prijedlog predmetnog nastavnika ili direktora, pri čemu prednost imaju studenti sa većom ocjenom na predmetu demonstrature i većom prosječnom ocjenom tokom studija.

(5) Student demonstrator po osnovu ovakvog angažmana ostvaruje pravo na vaučer za stipendiju u iznosu od 100,00 KM za jedan predmet demonstrature.

(6) Zainteresovani studenti uz prijavu podnose:

  1. Uvjerenje o položenim ispitima
  2. Kratki CV ili motivacijsko pismo.

(7) Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti u Studentsku službu s naznakom „ZA IZBOR STUDENTA DEMONSTRATORA“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

(8) Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave na Oglasnoj ploči i  web stranici Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM. Konkurs će biti objavljen 05.01.2024. godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.