Angular je framework (radni okvir) za razvoj aplikacija, razvio ga je 2009. godine Google. Angular često nazivaju i “superherojem okvira za JavaScript” što dodatno svjedoči o njegovoj popularnosti i snazi kada je u pitanju izrada bogatih i efikasnih interaktivnih jednostraničnih web aplikacija, koje se potom lako održavaju. U prvoj verziji, ovaj se okvir nazivao AngularJS, a počevši od druge verzije 2016. godine, samo Angular. Sufiks “JS” upućivao je da se radi o JavaScript okviru za razvoj klijentskih web aplikacija. Izbacivanje “JS” iz imena ukazuje na to da se uz razvoj web aplikacija, omogućava i razvoj mobilnih te desktop aplikacija, a time Angular postaje univerzalni okvir. Osnova namjena Angular okvira je razvoj single page web aplikacija.

Cilj ovog modula je da vas osposobi da kreirate interaktivnu web aplikaciju primjenom Angular radnog okvira. Dodatno, razumjet ćete principe komunikacije klijenta sa aplikacijom, generisanja zahtjeva, razmjene i rada sa podacima i njihovog dinamičkog prikaza. Upoznavanje SPA (single-page application) koncepta, Angular radnog okvira, pratećih alata za izradu SPA aplikacija, često korištenih biblioteka za proširenje, osnova unit i end-to-end testova, su neke od oblasti kojima ćete ovladati.