Konkurs za izbor u nastavna zvanja 2022/2023

VISOKA ŠKOLA RAČUNARSTVA I INFORMATIKE eMPIRICOM u Tuzli

raspisuje

JAVNI KONKURS

I. za izbor akademskog osoblja u sva nastavna zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa:

 1. u nastavno zvanje profesor visoke škole ili predavač visoke škole, za užu naučnu oblast „Elektrotehnika, računarstvo i informatički inženjering“ – 1 izvršilac,
 2. u nastavno zvanje profesor visoke škole ili predavač visoke škole, za užu naučnu oblast „Ekonomija i poslovanje“ – 1 izvršilac,
 3. u nastavno zvanje asistent, za užu naučnu oblast „Elektrotehnika, računarstvo i informatički inženjering“ – 1 izvršilac.

II. za izbor akademskog osoblja u sva nastavna zvanja bez zasnivanja radnog odnosa:

 1. u nastavno zvanje profesor visoke škole ili predavač visoke škole, za užu naučnu oblast „Elektrotehnika, računarstvo i informatički inženjering“ – 2 izvršioca,
 2. u nastavno zvanje asistent, za užu naučnu oblast „Elektrotehnika, računarstvo i informatički inženjering“ – 1 izvršilac.

Minimalni uslovi: 

Minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u nastavna zvanja utvrđeni su članom 82. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 21/21, 5/22, 11/22 i 16/22) i  Statutom Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli. Minimalni uslovi za izbor u nastavna zvanja za potrebe izvođenja predavanja na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli su za:

 1. Profesora visoke škole: završen stepen trećeg ciklusa studija, pokazana nastavna sposobnost, najmanje 5 (pet) naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u domaćim ili inostranim naučnim časopisima i zbornicima naučnih skupova, objavljena publikacija iz oblasti izbora, stručni uspjeh kao što je projekat, patent ili originalni metod, poznavanje engleskog jezika;
 2. Predavača visoke škole: završen stepen drugog ciklusa studija, pokazana nastavna sposobnost, najmanje 1 (jedan) naučni ili stručni rad iz oblasti izbora objavljen u domaćim ili inostranim naučnim časopisima i zbornicima naučnih skupova, poznavanje engleskog jezika;
 3. Asistenta: završen stepen prvog ciklusa studija s najmanjom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5, poznavanje engleskog jezika.

 Dodatni uslovi:

 1. Odlične komunikacijske i prezentacijske vještine za sva zvanja.

Uz potpisanu prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, CV sa slikom i  bibliografijom, te uvjerenje o državljanstvu.

Kandidati kao dokaz o završenom odgovarajućem ciklusu studija prilažu diplomu o završenom odgovarajućem ciklusu studija iz naučne oblasti izbora, koja treba biti sa licencirane ili akreditirane visokoškolske ustanove. Kandidati koji su diplomu o završenom odgovarajućem ciklusu studija iz naučne oblasti izbora stekli u inostranstvu, prilažu i Rješenje o nostrifikaciji/priznavanju iste ili dokaz da je postupak nostrifikacije/priznavanja u toku.

Za pokazane rezultate u nastavnom radu, kao uslov za izbor u nastavno zvanje profesor visoke škole, kandidati prilažu dokaz o iskustvu u nastavnom radu na licenciranoj ili akreditiranoj visokoškolskoj ustanovi u zvanju predavač visoke škole ili docent, u trajanju od najmanje jednog izbornog perioda, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Za pokazane rezultate u nastavnom radu, kao uslov za izbor u nastavno zvanje predavač visoke škole, kandidati prilažu dokaz o iskustvu u nastavnom radu na licenciranoj ili akreditiranoj visokoškolskoj ustanovi u trajanju od najmanje jedne godine, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Kandidati za izbor u nastavna zvanja profesor visoke škole i predavač visoke škole dužni su uz prijavu na konkurs priložiti i stručne i naučne radove u fotokopiji.

Za kandidate koji ispunjavaju Konkursom propisane uslove, organizirat će se pristupni razgovor.

Konkurs  ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Ukoliko se u navedenom roku ne prijavi dovoljan broj kandidat ili se po Konkursu ne izabere dovoljan broj kandidata, Konkurs će za nepopunjene pozicije biti otvoren do 31.12.2022. godine, o čemu ce biti posebna obavijest na web stranici Visoke škole eMPIRICOM.

Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti na adresu:

Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM, Fočanska 1, 75000 Tuzla

sa naznakom: „Prijava na Konkurs za izbor u sva nastavna zvanja sa naznakom sa ili bez zasnivanja radnog odnosa i naznakom uže naučne oblasti i nastavnog zvanja za koje se konkuriše – NE OTVARATI”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

DODATNA OBAVIJEST 11.10.2022. godine

Konkurs za nepopunjene pozicije:
I. za izbor akademskog osoblja u sva nastavna zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa:

 1. u nastavno zvanje profesor visoke škole ili predavač visoke škole, za užu naučnu oblast „Elektrotehnika, računarstvo i informatički inženjering“ – 1 izvršilac,
 2. u nastavno zvanje profesor visoke škole ili predavač visoke škole, za užu naučnu oblast „Ekonomija i poslovanje“ – 1 izvršilac,
 3. u nastavno zvanje asistent, za užu naučnu oblast „Elektrotehnika, računarstvo i informatički inženjering“ – 1 izvršilac.

II. za izbor akademskog osoblja u sva nastavna zvanja bez zasnivanja radnog odnosa:

 1. u nastavno zvanje profesor visoke škole ili predavač visoke škole, za užu naučnu oblast „Elektrotehnika, računarstvo i informatički inženjering“ – 1 izvršilac

ostaje otvoren do popune upražnjenih pozicija a najdalje do 31.12.2022. godine.