Viza

Strani student koji dolaze iz određenih zemalja moraju pribaviti vizu kako bi mogli studirati u Bosni i Hercegovini.

Studenti koji dolaze iz dole navedenih zemalja ne trebaju vizu za boravak u BiH, pod uslovom da on nije duži od 90 dana:

Albanija, Andora, Argentina,  Australija, Austrija, Belgija, Brazil, Bruneji, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Gvatemala, Holandija, Honduras, Hrvatska, Irska, Island, Izrael, Italija, Japan, Kanada, Katar, Kipar, Koreja – Republika, Kostarika, Kuvajt, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malezija, Malta, Malteški red, Meksiko, Monako, Nikaragva, Novi Zeland, Norveška, Njemačka, Panama, Paragvaj, Poljska, Portugal, Rumunija, Salvador, San Marino, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska,  UK Velike Britanije i Sjeverne Irske, Urugvaj, Vatikan, Venecuela.

Za period duži od 90 dana student su dužni da apliciraju za vizu (Viza D).

Potencijalni student treba da pošalje svu neophodnu dokumentaciju navedenu ovdje kako bi Visoka škola eMPIRICOM izdala Pozivno pismo koje je neophodno za aplikaciju za vizu potrebnu za dugoročni boravak u BiH (Viza D):

 1. Kopija pasoša (prva stranica sa svim podacima) koji važi najmanje 2 godine,
 2. Uvjerenje da se protiv studenta ne vodi krivični postupak,
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju,
 4. Dokaz o zvanju/diploma – diploma srednje škole,
 5. Izjava u pisanoj formi koju su potpisali oba roditelja ili pravni staratelj; samo u slučaju da je student maloljetan.

Ovi dokumenti trebaju da se skeniraju i pošalju na e-mail adresu Visoke škole eMPIRICOM international@empirica.ba.

Kada je Pozivno pismo spremno, Visoka škola eMPIRICOM će ga poslati studentu, zajedno sa ostalim dokumentima potrebnim za apliciranje za vizu D.

Kada  ga student preuzme, on/ona trebaju da kontaktiraju ambasadu BiH u svojoj zemljii – ili u susjednoj zemlji ukoliko ambasada ne postoji u studentovoj zemlji – kako bi se dobile dodatne instrukcije za apliciranje za vizu D. Zahtjev za izdavanje vize D podnosi se najranije tri (3), a najkasnije jedan (1) mjesec prije datuma namjeravanog putovanja. 

Opšti uslovi izdavanja Vize D


(1) Podnosilac zahtjeva za izdavanje vize D dužan je dati lične podatke te biometrijske podatke (fotografija, otisak prsta, potpis) koji se od njega traže, te druge potrebne informacije koje se odnose na razloge njegovog ulaska u BiH. 

(2) Za izdavanje Vize D podnosilac zahtjeva dužan je priložiti:

 1.  važeću putnu ispravu;
 2.  pozivno pismo izdato na propisanom obrascu i ovjereno od Službe za poslove sa strancima (u daljnjem tekstu: Služba) po mjestu prebivališta odnosno sjedišta davaoca poziva;
 3.  jednu fotografiju u boji, veličine 35x45mm, koja vjerno prikazuje nositelja putne isprave;
 4. potvrda o razlozima boravka u BiH kojom se dokazuje da je potreban boravak u BiH duži od 90 dana, u periodu od 6 mjeseci;
 5. ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje da ne boluje od zaraznih bolesti, ukoliko dolazi sa područja na kojem vlada epidemija zaraznih bolesti;
 6. dokaz o uplati konzularne takse;
 7. drugi dokumenti koji se odnose na osiguranje smještaja i sredstava za izdržavanje, uslove putovanja i povratka u matičnu zemlju, a na osnovu kojih se može razumno zaključiti o razlozima i uslovima namjeravanog boravka u BiH. 

(3) Pored dokaza i priloga iz stava 2. ovog člana, na zahtjev ovlaštenog službenika DKP, stranac je dužan dostaviti i druge dokaze. 

Zdravstveno osiguranje

Strani studenti koji studiraju u BiH dužni su da imaju zdravstveno osiguranje u toku svog boravka. Oni imaju pravo na dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje nudi Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta koje stranim studentima daje ista prava na zdravstvenu njegu koju imaju njegovi građani. Kako bi se ostvarilo pravo na zdravstveno osiguranje potencijalni student treba priložiti dole navedenu dokumentaciju:

 1. Uvjerenje iz Policije Brčko distrikta koje potvrđuje boravak studenta u BiH,
 2. Kopija vize,
 3. Uplaćeni doprinosi za 6 mjeseci u iznosu od 360KM (185 EUR),
 4. Kopija pasoša.

Smještaj

Tokom boravka i studija u Tuzli studentima su na raspolaganju privatni studentski dom ili privatni smještaj. Visoka škola eMPIRICOM će pružiti svu potrebnu pomoć u pronalaženju odgovarajućeg smještaja za studente.