Visoka škola eMPIRICOM redovno prati i poboljšava kvalitetu i učinkovitost obrazovnog i stručnog rada. Osnovni zadatak visokoškolske ustanove u ovom segmentu je uspostaviti mehanizme za praćenje i ocjenu kvaliteta i učinkovitosti rada, prvenstveno na temelju samoevaluacije i eksterne evaluacije.

Na Visokoj školi eMPIRICOM posvećena je sistematična, strukturirana i trajna pažnja kvaliteti rada, a posebno kvaliteti obrazovnog procesa.

Senat i direktor su odgovorni za osiguranje kvaliteta, te je u tu svrhu imenovan Odbor za osiguranje kvaliteta i Komisija za kontrolu kvaliteta izvođenja nastave.

Osnivanje Odbora za osiguranje kvaliteta odraz je težnje Visoke škole eMPIRICOM ka uspostavi kulture kvalitete u svim područjima akademskoga djelovanja. Zadaća Odbora za osiguranje kvaliteta je promicanje visokih standarda obrazovanja na Visokoj školi eMPIRICOM i pružanje aktivne podrške u unaprijeđenju kvaliteta nastavnog rada.

Odbor je središte iz kojega se koordiniraju aktivnosti unutrašnjeg vrednovanja nastavne djelatnosti, pokretač je aktivnosti i inicijativa koje imaju za cilj trajno osiguranje i unaprijeđenje kvaliteta. Odbor utvrđuje karakteristične indikatore kvaliteta i organizuje njihovo sistemsko praćenje, priprema i osigurava uslove za sprovedbu institucionalnog samovrednovanja, vrednovanja nastavnog osoblja, praćenje ishoda nastavnoga procesa, savjetuje nastavno osoblje i upravu, te aktivno djeluje na području razvoja kulture kvaliteta.

KONTAKT

Selma Berbić, koordinator Odbora za osiguranje kvaliteta

e-mail: selma.berbic@empirica.ba