Xamarin je open-source framework u vlasništvu Microsofta koja sadrži set alata za razvoj mobilnih aplikacija za Android, iOS i Windows, korištenjem C# ili XAML jezika.

Xamarin porodica se sastoji od Xamarin platform (Xamarin.iOS i Xamarin.Android) i Xamarin.Forms. Sa Xamarin.Forms velika većina poslovne logike i korisničkog sučelja može biti napisana unutar jednog zajedničkog projekta, koji proizvodi potpuno funkcionalne aplikacije i za Android i za iOS operativne sisteme. S druge strane, Xamarin platform je vrlo specifičan za određenu platformu i više liči pisanju nativne aplikacije u C#.

Iako ćete se upoznati sa Xamarin.Android, odnosno Xamarin.iOS, fokus ovog modula je na Xamarin.Forms koji ćemo koristiti za izgradnju nativnih aplikacija za iOS i Android operativne sisteme, iz jedinstvene i zajedničke baze kodova. Xamarin.Forms je sloj apstrakcije na vrhu Xamarin.iOS i Xamarin.Android za izgradnju zajedničkog korisničkog sučelja. Također, omogućava interakciju s API-jima za odabranu platformu. Xamarin.Forms omogućavaju izgradnju cross-platform mobilnih aplikacija koristeći uobičajene UI stranice, izgled, prikaze, kontrole i obrasce dizajna.

U okviru ovog modula svladat ćete Xamarin arhitekturu, razvoj korisničkog sučelja, rad sa slikama, predstavljanje podataka kroz interaktivne liste, implementiranje multi-page aplikacija sa navigacijom, tabovima, pravljenje formi i postavljanje stranica, spremanje i dohvatanje podataka iz različitih izvora, i još mnogo toga.