Ovaj modul ima za cilj da vam pruži osnovna i naprednija znanja potrebna za rad sa Microsoft SQL bazama podataka. Detaljno su predstavljene teorijske osnove baza podataka, prikazani su načini instalacije i održavanje baza, smještanje podataka u baze, kao i dolaženja da potrebnih podataka, uključujući kreiranje kompleksne transakcione logike.

SQL je temeljna vještina za svakog ko želi raditi sa bazama podataka i podacima. Kroz ovaj modul steći ćete znanja i vještine potrebne za planiranje, dizajn i razvoj baza podataka, baziranih na Microsoft SQL serveru i programskom upitnom jeziku Transact-SQL (T-SQL).  Počinjemo sa uvodom u SQL tehnologiju, upoznavanjem sa SQL serverom i T-SQL jezikom, da bi kasnije, kroz teorijske koncepte i praktične primjere, bio prikazan način implementacije baza podataka i rad sa njima. Na tom putu objasniti ćemo ključne koncepte, demonstrirati sintaksu i pružiti Vam priliku da isprobate svaku tehniku za sebe, korištenjem SQL Management Studio na SQL serveru.