Konkurs za izbor u nastavna zvanja 2023/2024

VISOKA ŠKOLA RAČUNARSTVA I INFORMATIKE eMPIRICOM U TUZLI

raspisuje

JAVNI KONKURS

Za izbor u nastavno zvanje profesor visoke škole ili predavač visoke škole, bez zasnivanja radnog odnosa:

  1. za nastavne predmete „Poslovni engleski I“, „Poslovni engleski II“ i „Engleski jezik za IT“  – 1 izvršilac.

Minimalni uslovi:

Minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u nastavna zvanja utvrđeni su članom 82. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 21/21, 5/22, 11/22 i 16/22) i  Statutom Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli.

Minimalni uslovi za izbor u nastavna zvanja za potrebe izvođenja predavanja na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli su za:

  1. profesora visoke škole: završen stepen trećeg ciklusa studija, pokazana nastavna sposobnost, najmanje 5 (pet) naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u domaćim ili inostranim naučnim časopisima i zbornicima naučnih skupova, objavljena publikacija iz oblasti izbora, stručni uspjeh kao što je projekat, patent ili originalni metod, napredna informatička pismenost;
  2. predavača visoke škole: završen stepen drugog ciklusa studija, pokazana nastavna sposobnost, napredna informatička pismenost.

Dodatni uslovi:

  1. Odlične komunikacijske i prezentacijske vještine.

Uz potpisanu prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, CV sa slikom i  bibliografijom, te uvjerenje o državljanstvu.

Kandidati kao dokaz o završenom odgovarajućem ciklusu studija prilažu diplomu o završenom odgovarajućem ciklusu studija iz naučne oblasti izbora, koja treba biti sa licencirane ili akreditirane visokoškolske ustanove. Kandidati koji su diplomu o završenom odgovarajućem ciklusu studija iz naučne oblasti izbora stekli u inostranstvu, prilažu i Rješenje o nostrifikaciji/priznavanju iste.

Za kandidate koji ispunjavaju Konkursom propisane uslove, organizirat će se pristupni razgovor.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti na adresu:

Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM, Fočanska 1, 75000 Tuzla

sa naznakom:

Prijava na Konkurs za izbor u sva nastavna zvanja bez zasnivanja radnog odnosa za nastavne predmete „Poslovni engleski  I“, „Poslovni engleski II“ i „Engleski jezik za IT“ – NE OTVARATI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Broj: 04-02-01-028/24-003/24

Tuzla,   08.03.2024. godine