CCNA 7 program 

Kompletan CCNA 7 program Cisco akademije traje 210 sati, kroz tri kursa:

Nakon svakog odslušanog kursa polaže se pripadajući završni ispit koji se sastoji od praktičnog i teorijskog dijela, nakon čega se stiče certifikat za navedenu oblast izdat od strane Cisco Academy. Osim toga, Lokalna Cisco akademija VS eMPIRICA uspješnim kandidatima dodatno izdaje i svoj certifikat za položen Cisco CCNA 7 program.